Navigácia

Dokumenty školy

Organizačný poriadok

 

Organizačný poriadok

 

 

 

 

 

Názov organizácie:                         Základná škola, Cabajská 2, Nitra

 

Sídlo organizácie:                           Cabajská 2, 949 01 Nitra

 

Právne postavenie organizácie:   ZŠ Nitra,

zriadená Mestom  Nitra ako     

samostatná rozpočtová organizácia s právnou

subjektivitou, spôsobilá nadobúdať práva a zaväzovať sa v oblasti pracovno-právnych, občiansko-právnych, hospodársko-právnych vzťahov a vzťahov upravených predpismi v oblasti štátnej správy, konať vo svojom mene a niesť zodpovednosť majetkovú, vyplývajúcu z týchto vzťahov.

 

Zriaďovateľ:                                     Mesto Nitra

 

Predmet činnosti organizácie:       Základným predmetom činnosti školy je zabezpečenie výchovno-vzdelávacej práce s mládežou na úseku základného školstva.

 

 

Tento organizačný poriadok je základnou internou organizačnou normou ZŠ.

 

Organizačný poriadok upravuje vnútornú organizáciu ZŠ, oblasť jej riadenia a činnosti, deľbu práce a pôsobnosť jednotlivých útvarov a úsekov.

 

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 1. Organizačný poriadok je základnou vnútroorganizačnou normou Základnej školy , Cabajská 2, Nitra.
 2. Organizačný poriadok je vydaný v súlade so Zriaďovacou listinou ZŠ  č. O/2002/00312 zo dňa 15.3.2002 v znení neskorších dodatkov a v súlade so Štatútom školy zo dňa 22.6.2004
 3. Organizačný poriadok upravuje riadenie a organizáciu školy, určuje organizačnú štruktúru zamestnancov školy, rozsah práv a povinností zamestnancov školy a ich zodpovednosť.
 4. Tento organizačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov školy.

 

 

Čl. 2

Základné ustanovenia

 1. Základná škola, Cabajská 2, Nitra je samostatnou rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry
 2. Súčasťou školy s právnou subjektivitou je:
  1. školský klub detí
  2. školská jedáleň
 3. Základná škola poskytuje základné vzdelanie a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Základná škola poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie.

 

Čl. 2

Poslanie a úlohy školy

Medzi základné úlohy školy patrí:

 1. poskytuje základné vzdelanie,
 2. zabezpečuje kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť a odbornú pedagogickú činnosť,
 3. vytvára potrebné materiálne podmienky pre zamestnancov a žiakov školy,
 4. zabezpečuje starostlivosť o hnuteľný a nehnuteľný majetok školy,
 5. zabezpečuje riadne hospodárenie s majetkom školy,
 6. zabezpečuje hospodárne a efektívne využívanie finančných prostriedkov školy,
 7. zabezpečuje plnenie úloh na úseku školského stravovania,
 8. informuje Radu školy o stave a problémoch školy,
 9. zabezpečuje plnenie úloh na úseku PO a BOZP podľa platných predpisov,
 10. zabezpečuje plnenie ďalších úloh v zmysle príslušnej legislatívy SR

 

 

Čl. 2

Organizačná štruktúra školy

 

 1. Organizačne sa organizácia rozdeľuje na nasledovné úseky:
  1. Úsek riaditeľa školy
  2. Pedagogický úsek
  3. Hospodársko-správny úsek
  4. Ekonomický, personálny a mzdový úsek
  5. Úsek školského stravovania
  6. Úsek školského klubu detí (ŠKD)
  7. Úsek BOZP a PO

 

 

Úsek riaditeľa školy

 

Čl. 3

Riaditeľ školy

 1. Štatutárnym orgánom školy je riaditeľ, ktorého na päťročné funkčné obdobie ustanovuje do funkcie primátor Mesta Nitra, na návrh Rady školy v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia návrhu. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výberového konania, pričom návrh rady školy je pre zriaďovateľa záväzný.
 2. Riaditeľ školy riadi činnosť školy a školských zariadení. Za výsledky činnosti organizácie je riaditeľ zodpovedný zriaďovateľovi.
 3. Riaditeľ ako štatutárny orgán koná v mene organizácie vo všetkých veciach.
  1. dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre základnú školu,
  2. vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
  3. vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov,
  4. dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti školy a školského zariadenia,
  5. každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov,
  6. úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy a školského zariadenia,
  7. rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy a školského zariadenia,
  8. riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy.
 4. Riaditeľ základnej školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje o
  1. prijatí žiaka do školy,
  2. odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka,
  3. dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka,
  4. oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy,
  5. oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí,
  6. povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky,
  7. uložení výchovných opatrení,
  8. povolení vykonať komisionálnu skúšku,
  9. povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy,
  10. určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení,
  11. individuálnom vzdelávaní žiaka,
  12. vzdelávaní žiaka v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu,
  13. individuálnom vzdelávaní žiaka v zahraničí,
  14. umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu.
 5. Riaditeľ predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie
  1. návrhy na počty prijímaných žiakov,
  2. návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie,
  3. návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
  4. návrh rozpočtu,
  5. návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia,
  6. správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,
  7. správu o výsledkoch hospodárenia školy a školského zariadenia,
  8. koncepčný zámer rozvoja školy a školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhodnotenie,
  9. informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.
 6. Riaditeľ základnej školy vymenováva zástupcu riaditeľa školy, ktorý spĺňa požiadavky odbornej a pedagogickej spôsobilosti ustanovenej osobitným predpisom a pre ktorých platí požiadavka miery vyučovacej povinnosti určenej osobitným predpisom.
 7. Riaditeľ školy si ďalej môže určovať zástupcov riaditeľa školy podľa potreby školy. Riaditeľa školy v prípade potreby a neprítomnosti zastupuje zástupca školy.

 

 

Čl. 4

Poradné orgány riaditeľa školy

 1. Pedagogická rada, metodické združenie a predmetové komisie sú poradnými orgánmi riaditeľa v oblasti metodickej a odbornej úrovni vyučovania jednotlivých predmetov na škole.
 2. Výchovný poradca poskytuje pedagogické poradenstvo, koordinuje výchovný proces školy a sprostredkováva servisné služby školy (najmä: pedagogické, psychologické, sociálno-právne, medicínske , sociologické).
 3. Koordinátori prevencie drogových závislostí, šikanovania a iných sociálno-patologických javov (osobitne pre 1. a 2.stupeň ZŠ) plánujú a zabezpečujú preventívne programy na elimináciu negatívnych prejavov v správaní žiakov.
 4. Podrobnejšiu pôsobnosť, zloženie a spôsob rokovania poradných orgánov riaditeľa školy upravujú rokovacie poriadky, ktoré schvaľuje a vydáva riaditeľ školy.
 5. Stanoviská a závery poradných orgánov majú pre riaditeľa školy odporúčajúci charakter.

 

Čl. 5

Odborné orgány

 1. Odborné komisie sa zriaďujú spravidla k riešeniu úloh s pôsobnosťou pre celú organizáciu.
 2. Riaditeľ školy ustanovuje odborné komisie, určuje ich predmet činnosti a menuje predsedu a členov komisií.
 3. Úlohou odborných komisií je na základe príslušných podkladov podávať vyjadrenia, stanoviská a návrhy na riešenia a rozhodnutia vo vymedzených oblastiach činnosti.
 4. Odborné komisie nemajú právo vydávať záväzné rozhodnutia a príkazy.
 5. Riaditeľ školy zriaďuje tieto odborné komisie:
  1. škodová komisia,
  2. inventarizačná komisia,
  3. likvidačná komisia,
  4. stravovacia komisia
 6. Zásady konania jednotlivých odborných komisií budú upravené príslušnými vnútroorganizačnými normami, ktoré vydá riaditeľ školy.

 

 

Pedagogický úsek

 

Čl. 6

Zástupca riaditeľa školy

 1. Zástupca riaditeľa školy pre základnú školu pre roč. 1.-9. sa zúčastňuje na pedagogickom riadení školy a na priamej výchovno-vzdelávacej práci v základnej škole. Usmerňuje a kontroluje prácu pedagogických zamestnancov základnej školy, zodpovedá za správne vedenie povinnej dokumentácie triednych učiteľov a koordinuje prácu metodických orgánov, zabezpečuje mimoškolskú činnosť školy aj v rámci školského klubu detí. Vypracúva povinné štatistiky. Zodpovedá za registráciu nadčasovej práce zamestnancov školy a čerpania náhradného voľna. Zabezpečuje zastupovanie za neprítomných pedagogických zamestnancov.Zodpovedá za účelné využitie pracovného času vychovávateliek, na základe hospitačnej činnosti hodnotí stav výchovno-vzdelávacej práce v ŠKD a o výsledkoch informuje riaditeľa školy. Zabezpečuje náhradné služby za neprítomných, metodicky koordinuje činnosť vychovávateliek ŠKD, zabezpečuje vedenie pedagogickej dokumentácie ŠKD.
 2. Zastupuje riaditeľa školy v prípade jeho neprítomnosti v určených úlohách.

 

Čl. 7

Pedagogickí zamestnanci školy

Pedagogickými zamestnancami školy sú všetci učitelia školy, ktorý majú platný pracovný pomer so ZŠ ako zamestnávateľom.

 

 

Hospodársko-správny úsek

 

Čl. 8

Administratívne oddelenie

 1. Administratívny zamestnanec – vedie registratúru školy, vykonáva inventarizáciu majetku školy, pripravuje podklady na účtovné spracovanie, zodpovedá za spisovú službu, zabezpečuje archiváciu a skartáciu písomností, vedie evidenciu tlačív, zabezpečuje styk s verejnosťou, zabezpečuje úhrady faktúr a ich riadnu evidenciu.

 

 

Čl. 9

Prevádzkové oddelenie

 1. Školník – zabezpečuje prevádzku školy podľa pokynov riaditeľa školy, vykonáva drobné údržbárske práce, sleduje spotrebu energií, kontroluje, aby po skončení vyučovania sa v priestoroch školy nezdržovali nepovolané osoby. Riadi a kontroluje prácu upratovačiek.
 2. Upratovačky – upratujú určené priestory každý deň, zapisujú do príslušnej knihy závad zistené závady. Pri odchode z pracoviska sú zodpovedné za uzamknutie všetkých priestorov školy.
 3. Kurič – zodpovedá, aby určené miestnosti boli včas a riadne vykúrené, je povinný šetriť vykurovacím médiom, nastavuje a odvzdušňuje radiátory.

 

 

Ekonomický, personálny a mzdový úsek

 

Čl. 10

Oddelenie ekonomiky a PaM

 1. Účtovníčka – vykonáva účtovníctvo organizácie, vykonáva účtovné závierky, sleduje priebežné čerpanie rozpočtu, zabezpečuje styk s peňažnými ústavmi, zabezpečuje úhrady faktúr a ich riadnu evidenciu.
 2. Referent pre PaM – zabezpečuje personalistiku školy, vedie spisovú agendu zamestnancov školy, zabezpečuje mzdovú agendu zamestnancov, spolupracuje s dotknutými orgánmi (úrad práce, sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa a pod.) a plní ďalšie úlohy podľa pokynov riaditeľa školy.

 

 

Úsek školského stravovania

 

Čl. 11

Vedúca školskej jedálne

 1. Vedúca školskej jedálne zodpovedá za prevádzku a plynulý chod školskej jedálne, za prípravu jedál, za zostavovanie jedálneho lístka, za správne hospodárenie a včasné vedenie účtovnej agendy, zodpovedá za kvalitu práce kuchárok.
 2. Na základe písomného poverenia riaditeľom školy uzatvára dodávateľské zmluvy potravinárskeho tovaru nevyhnutného na zabezpečenie stravovania pre prihlásený počet stravníkov, uskutočňuje nákupy čistiacich a dezinfekčných prostriedkov na zabezpečenie nevyhnutnej údržby, čistoty a hygieny priestorov zariadenia školského stravovania a nákupy ďalších materiálnych potrieb nevyhnutných pre zabezpečenie prevádzky zariadenia.

 

Čl. 12

Školská jedáleň

 1. Hlavná kuchárka – zabezpečuje výrobu jedál, zodpovedá za správne technologické postupy a riadi prácu ostatných pracovníkov v kuchyne.
 2. Kuchárka – zabezpečuje výrobu jedál vo zverenom úseku, zodpovedá za ich chuť a zdravotnú nezávadnosť.
 3. Pracovníčka v prevádzke – pomáha pri príprave doplnkových jedál, vykonáva umývanie riadu a zodpovedá za jeho čistotu.

 

 

Úsek školského klubu detí

 

Čl. 13

Vedúca ŠKD

 1. Vedúca ŠKD zjednocuje, koordinuje a kontroluje činnosť vychovávateliek ŠKD, Vedúca ŠKD ďalej spolupráci s vychovávateľkami vypracúva návrh celoročného plánu práce, spolu s vychovávateľkami navrhuje týždennú skladbu zamestnania žiakov, kontroluje osobnú prípravu vychovávateliek na činnosť so žiakmi, predkladá požiadavky a návrh materiálneho vybavenia ŠKD riaditeľovi školy, zostavuje časový rozvrh služieb vychovávateliek a zabezpečuje náhradné služby za neprítomných, metodicky koordinuje činnosť vychovávateliek ŠKD, zabezpečuje vedenie pedagogickej dokumentácie ŠKD, robí bežné administratívne a pokladničné práce, ktoré súvisia s jej riadiacou činnosťou.
 2. Vedúca ŠKD sa ustanovuje pri minimálnom počte 5 oddelení

 

Čl. 14

Vychovávateľky ŠKD

Vychovávateľky ŠKD si pri výkone výchovno-vzdelávacej činnosti plnia svoje povinnosti vyplývajúce im z pracovnej zmluvy, z opisu súhrnu pracovných činností, z vnútroorganizačných noriem a pokynov nadriadeného zamestnanca.

 

 

Úsek BOZP a PO

 

Čl. 15

Technik BOZP a PO

Technik BOZP a PO - zabezpečuje a zodpovedá za dodržiavanie platných predpisov v oblasti BOZP a PO na škole a vykonanie všetkých typov revízií, vykonáva školenia pracovníkov školy v oblasti BOZP a PO. Zodpovedá za správnosť vedenia dokumentácie ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.

 

 

Orgán školskej samosprávy a jeho pôsobnosť

 

Čl. 16

Rada školy

 1. Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.
 2. Rada školy:
  1. uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy podľa osobitného predpisu,
  2. navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa,
  3. predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,
  4. vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam podľa osobitného zákona.
 3. Rada školy je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov rady. Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých členov rady. Zasadnutie rady školy je verejné, ak rada školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.
 4. Náklady na činnosť rady školy sa uhrádzajú z rozpočtu školy.
 5. Rada školy má 11 členov. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ. Funkčné obdobie rady školy je štyri roky.
 6. Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca. Členmi rady školy sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov a jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.
 7. Členstvo v školskej rade zaniká
  1. uplynutím funkčného obdobia,
  2. vzdaním sa členstva,
  3. ak vzniknú dôvody na zánik členstva podľa osobitného predpisu,
  4. ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov školy prestane byť zamestnancom školy,
  5. ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,
  6. odvolaním zvoleného člena,
  7. odvolaním člena, ktorý je zástupcom obecného zastupiteľstva alebo iného subjektu, ktorý ho do rady školy delegoval,
  8. obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
  9. smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
 8. Členstvo v rade školy sa pozastavuje dňom doručenia prihlášky člena alebo jemu blízkej osoby do výberového konania na funkciu riaditeľa školy, pričom členstvo sa pozastavuje až do skončenia výberového konania.

 

 

Čl. 17

Základné zásady činnosti a riadenia organizácie

V činnosti organizácie sa uplatňujú tieto zásady:

 1. zásada priamej nadriadenosti a podriadenosti medzi zamestnancom a vedúcim zamestnancom (nadriadeným), ktorá sa prejavuje vo vzťahu k určovaniu a ukladaniu pracovných úloh a kontrole ich plnenia,
 2. zásada odbornej a metodickej príslušnosti, ktorá sa uplatňuje prostredníctvom metodických a odborných pokynov, informácií a doporučení,
 3. zásada spolupráce jednotlivých úsekov školy pri zabezpečovaní činností a plnení úloh organizácie,
 4. zásada zmieru pri riešení sporov vzniknutých pri zabezpečovaní úloh organizácie, spory sa riešia predovšetkým dohodou, ak nedôjde k dohode, rozhoduje riaditeľ organizácie.

 

 

Vnútroorganizačné normy organizácie

 

Čl. 18

Pracovný poriadok

Pracovný poriadok je základnou pracovno-právnou vnútroorganizačnou normou zamestnancov školy a je záväzný pre zamestnávateľa a pre všetkých zamestnancov.

 

Čl. 19

Podpisový poriadok

Podpisový poriadok vydáva riaditeľ školy a upravuje oprávnenia a povinnosti jednotlivých zamestnancov podpisovať písomnosti pochádzajúce z činnosti školy.

Čl. 20

Registratúrny poriadok

Registratúrny poriadok vydáva riaditeľ školy a upravuje správu registratúry školy, spôsob vydávania, číslovania, evidencie a obehu spisových materiálov organizácie a spôsob skartácie spisových materiálov organizácie.

Čl. 21

Smernice

Vnútroorganizačné smernice vydáva podľa potreby riaditeľ školy a upravujú zásadné otázky riadenia organizácie a aplikujú platné právne a iné normy na podmienky organizácie.

 

Čl. 22

Pokyny a pracovné príkazy riaditeľa školy

Pokyny a pracovné príkazy vydáva riaditeľ školy a stanovujú opatrenia pre zabezpečenie zvlášť závažných a konkrétnych úloh.

 

Čl. 23

Záverečné ustanovenia

 1. Zamestnanci musia byť oboznámení s týmto organizačným poriadkom a aj s prípadnými zmenami alebo doplnkami organizačného poriadku. Za oboznámenie zamestnancov s organizačným poriadkom zodpovedá riaditeľ školy a vedúci zamestnanci príslušných úsekov.
 2. Súčasťou organizačného poriadku je organizačná schéma organizácie a náplne práce.
 3. Organizačný poriadok organizácie vydáva riaditeľ školy.
 4. Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.10.2010

 

 

 

 

 

 

 

V Nitre dňa 26.8.2010                                                           Mgr. Dana Rapavá

              riaditeľka školy

           

 

 

 

 

 

Prerokované a schválené na zasadnutí PR dňa 2.9.2010

 

Prerokované v Rade školy dňa 1.10.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Novinky

Kontakt

 • Základná škola,Cabajská 2, Nitra
  Cabajská 2
 • Riaditeľka školy
  Tel. kontakt: 037/7720040
  mobil: 0902738538
  E-mail: riaditelka@zscabajska.sk

  Zástupkyňa riaditeľky školy
  Tel. kontakt: 037/7720802
  mobil: 0911287133
  E-mail: zastupkyna@zscabajska.sk

  Zborovňa
  Tel. kontakt: 037/7720802

Fotogaléria