Navigácia

Dokumenty školy

Organizačný poriadok

 

ORGANIZAČNÝ    PORIADOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riaditeľka Základnej školy Cabajská 2, 949 01 Nitra (ďalej len „škola“) schvaľuje túto základnú internú organizačnú normu školy. Týmto sa ruší  doterajší organizačný poriadok pojednávajúci o náležitostiach obsiahnutých v OP. 

 

 

 

                    

V Nitre dňa  19. januára 2012                                                          Mgr. Dana Rapavá, riaditeľka školy                                                               

 

 

 

Organizačný poriadok

 

 

Názov organizácie:                          Základná škola, Cabajská 2, Nitra

 

Sídlo organizácie:                            Cabajská 2, 949 01 Nitra

 

Právne postavenie organizácie:     Základná škola, zriadená Mestom  Nitra ako     samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, spôsobilá nadobúdať práva a zaväzovať sa v oblasti pracovno-právnych, občiansko-právnych, hospodársko-právnych vzťahov a vzťahov upravených predpismi v oblasti štátnej správy, konať vo svojom mene a niesť zodpovednosť majetkovú, vyplývajúcu z týchto vzťahov.

 

Zriaďovateľ:                                        Mesto Nitra

 

Predmet činnosti organizácie:       Základným predmetom činnosti školy je zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti pre  primárne vzdelanie a nižšie sekundárne vzdelávanie žiakov, práce s mládežou na úseku základného školstva.

 

 

Tento organizačný poriadok je základnou internou organizačnou normou základnej  

 školy.

 

Organizačný poriadok upravuje vnútornú organizáciu ZŠ, oblasť jej riadenia a činnosti, deľbu práce a pôsobnosť jednotlivých útvarov a úsekov.

 

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 1. Organizačný poriadok je základnou vnútroorganizačnou normou Základnej školy, Cabajská 2, Nitra.
 2. Organizačný poriadok je vydaný v súlade so Zriaďovacou listinou ZŠ  č. O/2002/00312 zo dňa 15.3.2002 v znení neskorších dodatkov a v súlade so Štatútom školy zo dňa 1.3.2004
 3. Organizačný poriadok upravuje riadenie a organizáciu školy, určuje organizačnú štruktúru zamestnancov školy, rozsah práv a povinností zamestnancov školy a ich zodpovednosť.
 4. Tento organizačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov školy.

 

 

Čl. 2

Základné ustanovenia

 1. Základná škola, Cabajská 2, Nitra je samostatnou rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry.
 2. Súčasťou základnej školy s právnou subjektivitou je:
  1. Školský klub detí, Cabajská 2, Nitra, 949 01
  2. Školská jedáleň, Cabajská 2, Nitra, 949 01
 3. Základnej škole bolo pridelené identifikačné číslo organizácie 37865625
 4. Základná škola  je právnická osoba, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Svoju činnosť finančne zabezpečuje samostatne na základe rozpočtu pre prenesené kompetencie, rozpočtu pre originálne kompetencie, doplnkových a vlastných mimorozpočtových zdrojov.
 5. Základná škola poskytuje základné vzdelanie a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Základná škola poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie.

 

                                                                              Čl. 3

Poslanie a úlohy školy

Medzi základné úlohy školy patrí:

 1. poskytuje základné vzdelanie,
 2. zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť a odbornú pedagogickú činnosť,
 3. vytvára potrebné materiálne podmienky pre zamestnancov a žiakov školy,
 4. zabezpečuje starostlivosť o hnuteľný a nehnuteľný majetok školy,
 5. zabezpečuje riadne hospodárenie s majetkom školy,
 6. zabezpečuje hospodárne a efektívne využívanie finančných prostriedkov školy,
 7. zabezpečuje plnenie úloh na úseku školského stravovania,
 8. informuje Radu školy o stave a problémoch školy,
 9. zabezpečuje plnenie úloh na úseku PO a BOZP podľa platných predpisov,
 10. zabezpečuje plnenie ďalších úloh v zmysle príslušnej legislatívy SR.

 

 

                                                                                   Čl. 4

Organizačná štruktúra školy

 1. Organizačne sa organizácia rozdeľuje na nasledovné úseky:
  1. Úsek riaditeľa školy
  2. Pedagogický úsek (aj ŠKD)
  3. Hospodársko-správny úsek
  4. Úsek BOZP a PO
 1. Každý úsek zabezpečuje ucelený súbor odborných činností. Za činnosť úsekov zodpovedajú  zamestnanci poverení ich vedením.

Jednotlivé útvary a úseky pri výkone  svojej činnosti vzájomne spolupracujú. V prípade, že sa vybavenie určitej veci dotýka pôsobnosti viacerých útvarov (úsekov) ZŠ, zabezpečuje jej vybavenie ten útvar (úsek), ktorý bol riaditeľkou ZŠ poverený plnením tejto úlohy.

 

 1. Úsek riaditeľky školy

 

Riaditeľka školy

 1. Štatutárnym orgánom školy je riaditeľka, ktorú na päťročné funkčné obdobie ustanovuje do funkcie primátor Mesta Nitry na návrh Rady školy v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia návrhu. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výberového konania, pričom návrh rady školy je pre zriaďovateľa záväzný.
 2. Riaditeľka školy riadi činnosť školy a školských zariadení. Za výsledky činnosti organizácie sa riaditeľka zodpovedá zriaďovateľovi.
 3. Riaditeľka ako štatutárny orgán koná v mene organizácie vo všetkých veciach:
 1. dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre základnú školu,
 2. vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
 3. vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov,
 4. dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti školy a školského zariadenia,
 5. každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov,
 6. úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy a školského zariadenia,
 7. rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy a školského zariadenia,
 8. riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy.
 1. Riaditeľka základnej školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni.

Rozhoduje o:

 1. prijatí žiaka do školy,
 2. odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka,
 3. dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka,
 4. oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy,
 5. oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí,
 6. povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky,
 7. uložení výchovných opatrení,
 8. povolení vykonať komisionálnu skúšku,
 9. povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy,
 10. určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení,
 11. individuálnom vzdelávaní žiaka,
 12. vzdelávaní žiaka v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu,
 13. individuálnom vzdelávaní žiaka v zahraničí,
 14. umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu,
 15. prijatí žiaka s ŠVVP na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 16. zmenách vnútornej organizácie ZŠ,
 17. koncepciách pedagogického, ekonomického a správneho rozvoja,
 18. personálnych záležitostiach vo všeobecnej aj konkrétnej rovine,
 19. prijímaní všetkých zamestnancov do pracovného pomeru,
 20. rozviazaní pracovného pomeru  so zamestnancami,
 21. všetkých  dohodách a zmluvách ZŠ a jej  partnermi,
 22. vysielaní zamestnancov na pracovné cesty  v zmysle platnej legislatívy,
 23. hodnotení pracovných výsledkov jednotlivých zamestnancov a pracovných kolektívov,
 24. určení nástupu dovolenky na zotavenie zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom príslušného odborového orgánu
 25. zariaďovaní práce nadčas a vhodnom čase čerpania náhradného voľna, prípadne o vhodnej úprave pracovného času v zmysle právnej legislatívy,
 26. poskytovaní pracovného voľna pri krátkodobých prekážkach v práci zo strany zamestnanca v zmysle platnej legislatívy
 27. zverovaní na písomné potvrdenie kabinetné zbierky zamestnancom (učiteľom – správcom kabinetov) nástroje, osobné ochranné pracovné prostriedky, prípadne iné podobné predmety v zmysle platnej legislatívy.

5.   Riaditeľka základnej školy zodpovedá za:

 1. dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, ktorú riadi,
 2. vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
 3. dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti  školy a školského zariadenia,
 4. úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy a školského zariadenia,
 5. rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy alebo školského zariadenia,
 6. riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy alebo školského zariadenia,
 7. za prípravu uznesení z pedagogickej rady a opatrení z pracovných porád,
 8. prijímanie a riešenie prípadných sťažností, podnetov a návrhov,
 9. za vypracovávanie rozvojových projektov zamestnancami školy,
 10. za tvorbu a čerpanie sociálneho fondu,
 11. za kontinuálne vzdelávanie podľa ročného plánu kontinuálneho vzdelávania,
 12. zodpovedá za zabezpečenie a vedenie údajov potrebných do centrálneho registra v súlade s § 58 a § 59 zákona č. 317/2009 Z. z.
 13. každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov,
 14. zodpovedá za zverejnenie o voľných pracovných miestach na svojom webovom sídle, na webovom sídle zriaďovateľa, a za odoslanie informácie o voľnom pracovnom mieste Okresnému úradu v Nitre  za účelom zverejnenia na jeho webovom sídle. (§ 11a zákona č. 317/2009 Z. z. ),
 15. priznáva kredity za tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo výkonom odbornej činnosti podľa (§ 47a ods.3 zákona č. 317/2009 Z. z.),
 16. uznáva pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi získané kredity za programy kontinuálneho vzdelávania absolvované pre príslušnú kategóriu a podkategóriu, v ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený, alebo pre vyučovaný predmet učiteľa, v závislosti od potrieb a zamerania školy alebo školského zariadenia a v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania, na účely vyplácania kreditového príplatku (§ 47 ods. 10 zákona č. 317/2009 Z. z.),
 1. zodpovedá za zverejnenie informácie o uznaných kreditoch podľa § 47 a ods. 10 a 11 zákona č. 317/2009 Z. z. na verejne prístupnom mieste v škole. 

   5.Riaditeľka základnej školy vydáva po prerokovaní v pedagogickej rade:  

 1. organizačný poriadok školy,
 2. pracovný poriadok školy,
 3. školský poriadok,
 4. prevádzkový poriadok školy,
 5. rokovací poriadok pedagogickej rady,
 6. školský vzdelávací program,
 7. plán práce školy na príslušný školský rok,
 8. interné smernice, pokyny, plány, usmernenia, príkazy a nariadenia v zmysle platnej legislatívy rozpracované na podmienky školy,
 9. vydáva zásady hodnotenia zamestnancov podľa § 52 ods. 4 zákona 317/2009,
 10. v súlade s § 32 ods. 3 zákona 317/2009 Z. z. určuje štruktúru kariérových pozícií po prerokovaní v pedagogickej rade a po prerokovaní so zriaďovateľom,
 11. vydáva ročný plán kontinuálneho vzdelávania po vyjadrení zriaďovateľa, v prípade materskej školy a školského klubu po súhlase zriaďovateľa.

     6.Riaditeľka poskytuje zriaďovateľovi:

 1. údaje o školskom registri žiakov k 15. septembru príslušného školského roka,
 2. zoznam všetkých zapísaných  žiakov do 1. ročníka, 
 3. údaje do centrálneho registra zamestnancov v zmysle § 58 zákona č. 317/2009 Z. z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov najmenej jedenkrát ročne podľa stavu k 15. septembru príslušného školského roka.
 1. Riaditeľka predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie:
 1. návrhy na počty prijímaných žiakov,
 2. návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
 3. návrh rozpočtu,
 4. návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia,
 5. správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,
 6. správu o výsledkoch hospodárenia školy a školského zariadenia,
 7. koncepčný zámer rozvoja školy a školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhodnotenie,
 8. informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

8. Riaditeľka školy menuje:

 1. zástupcu riaditeľky školy, ktorý spĺňa požiadavky odbornej a pedagogickej spôsobilosti ustanovenej osobitným predpisom,  pre ktorých platí požiadavka miery vyučovacej povinnosti určenej osobitným predpisom,
 2. komisiu na komisionálne preskúšanie žiakov,

9. Riaditeľka školy schvaľuje:

 1. rozvrh hodín na príslušný školský rok,
 2. rozdelenie úväzkov pedagogických zamestnancov a ich zaraďovanie do kariérových pozícií,  
 3. rozvrh dozorov,
 4. výchovné opatrenia žiakom,
 5. plány triednych učiteľov, výletov a exkurzií,
 6. nadčasovú prácu všetkých zamestnancov,
 7. pracovné cesty zamestnancov,
 8. plán dovoleniek,
 9. osobné príplatky a odmeny /na základe písomného návrhu ich priamych nadriadených/,
 10. poskytovanie pracovného voľna pri krátkodobých prekážkach v práci zo strany zamestnanca § 136 až 141 ZP
 11. interné dokumenty ZŠ.

     10.  Riaditeľka školy spolupracuje:

 1. so zriaďovateľom, samosprávou a mestským zastupiteľstvom,
 2. školami a školskými zariadeniami v meste a na ostatných úrovniach,
 3. s nadriadenými orgánmi,
 4. Radou školy a rodičovskou radou,
 5. so spoločenskými, kultúrnymi a športovými organizáciami v meste a na ostatných úrovniach.

    11. Riaditeľku školy v prípade potreby a neprítomnosti zastupujú:

 1. štatutárny zástupca riaditeľa - zástupca riaditeľa školy v rozsahu poverenia. Na základe poverenia riaditeľky školy môže v čase jej neprítomnosti  zastupovať aj iný ňou poverený vedúci zamestnanec. Poverenie musí byť urobené písomne a musí v ňom byť uvedený rozsah oprávnenia povereného zamestnanca.

 

Poradné orgány riaditeľky školy

Pre skvalitnenie a zvyšovanie účinnosti riadiacej práce a výchovno-vzdelávacieho procesu zriaďuje riaditeľ ZŠ poradné orgány a komisie, ktorých činnosť sa riadi ich plánmi práce.  Pedagogická rada, metodické združenie a predmetové komisie sú poradnými  orgánmi riaditeľky v oblasti metodickej a odbornej úrovni vyučovania jednotlivých predmetov na škole.

 1. Pedagogická rada školy - je najdôležitejší odborný poradný  orgán skupinového odborno-pedagogického riadenia v škole. Je najvyšším poradným orgánom riaditeľa školy. Jej postavenie, poslanie a priebeh rokovania sú vymedzené v rokovacom poriadku pedagogickej rady. Zvoláva ju podľa plánu, prípadne podľa potreby riaditeľka školy.
 2. Metodické orgány - na posudzovanie špecifických otázok výchovno-vyučovacieho procesu zriaďuje riaditeľka ZŠ metodické združenia (MZ) a predmetové komisie (PK). Ich úlohou  je zvyšovať metodickú a odbornú úroveň vzdelávania a výchovy v jednotlivých ročníkoch, v ŠKD a v jednotlivých vyučovacích predmetoch. Za vedúcich metodických orgánov vymenúva riaditeľka ZŠ najskúsenejších učiteľov a vychovávateľov s dobrými  organizačnými schopnosťami.
 3. Rada školy - je zriadená podľa § 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jej poslanie, úloha a zloženie sú vymedzené v § 24 a v § 25 tohto zákona. je iniciatívny a poradný samosprávny orgán vyjadrujúci a  presadzujúci miestne záujmy a záujmy rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania. Posudzuje činnosť školy a z pohľadu školskej problematiky sa vyjadruje k činnosti obecných zastupiteľstiev a miestnych orgánov školskej správy. Plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy a ostatných zamestnancov, ktorí sa podieľajú na vytváraní podmienok pre výchovu a vzdelávanie. Rada školy sa riadi pravidlami, ktoré vyplývajú z jej štatútu a platnej legislatívy

Stanoviská a závery poradných orgánov majú pre riaditeľa školy odporúčajúci charakter.

 

Odborné orgány

Riaditeľka školy ustanovuje odborné komisie, určuje ich predmet činnosti a menuje predsedu a členov komisií. Zriaďujú sa spravidla k riešeniu úloh s pôsobnosťou pre celú organizáciu.

 1. Riaditeľka školy zriaďuje tieto odborné komisie:
  1. komisiu kontroly pokladne,
  2. inventarizačnú a vyraďovaciu komisiu,
  3. likvidačnú komisiu,
  4. výberovú komisiu

 

 1. Úlohou odborných komisií je na základe príslušných podkladov podávať vyjadrenia, stanoviská a návrhy na riešenia a rozhodnutia vo vymedzených oblastiach činnosti.
 2. Odborné komisie nemajú právo vydávať záväzné rozhodnutia a príkazy.
 3. Zásady konania jednotlivých odborných komisií budú upravené príslušnými vnútroorganizačnými normami, ktoré vydá riaditeľ školy.

 

 1.  Pedagogický úsek

 

Je priamo riadený zástupkyňou  riaditeľky školy.

Tvoria ho:

Úsek nižšieho sekundárneho vzdelávania

 

 Úsek primárneho vzdelávania      a ŠKD            

        

 

 

                                 ↓                                                                         ↓

           

                metodické združenia (MZ)                                   predmetové komisie (PK)

 

Zástupkyňa riaditeľky školy

Zástupkyňu riaditeľky školy  do funkcie  menuje riaditeľka školy. Priamo riadi pedagogický útvar pre primárne a sekundárne  vzdelávanie a školský klub detí.

Zodpovedá za:

 1. vypracovanie rozvrhu dozorov, dozorov na chodbách, v školskej jedálni a kontroluje ich dodržiavanie,   
 2. pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu na ISCED I, II
 3. vykonávanie hospitácií, uskutočňuje hospitačné rozbory, prijíma konkrétne opatrenia na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, vedie písomné záznamy,
 4. určenie priamej výchovnej práce vychovávateľkám ŠKD,
 5. zabezpečenie zápisu do 1.ročníka školy,
 6. zostavenie rozvrhu hodín,
 7. za úroveň práce metodických orgánov a výkon hospitačnej činnosti, a zúčastňuje sa na zasadnutiach metodických združení,
 8. za činnosť koordinátorov  
 9. spracovanie podkladov  k analýze výchovno-vzdelávacieho procesu, správania a dochádzky žiakov,
 10. za správne vedenie triednej dokumentácie a dokumentácie ŠKD, ako i vedenie triednych kníh,
 11. evidenciu neospravedlnenej absencie žiakov, navrhuje opatrenia na zlepšenie, spolupracuje s výchovným poradcom a CPPaP pri psychologických vyšetreniach žiakov, 
 12. zabezpečenie  organizácie pedagogickej praxe a uvádzanie nových a začínajúcich pedagogických zamestnancov,
 13. vedenie evidencie požiadaviek zamestnancov školy na zvyšovanie kvalifikácie a predkladá ich na schválenie riaditeľke školy,
 14. kompletné a včasné spracovanie vecne príslušných štatistických výkazov,
 15. dodržiavanie platnej legislatívy, interných smerníc a predpisov, plnenie uznesení pedagogickej rady a opatrení pracovných porád učiteľmi a vychovávateľmi,
 16. evidenciu neprítomných učiteľov a vychovávateliek a  za kvalifikované zastupovanie počas ich neprítomnosti,
 17. evidenciu školských úrazov,
 18. mesačné výkazy zastupovania, podklady na vyplatenie nadčasovej práce, evidenciu lekárskych vyšetrení, potreby ošetrovania člena rodiny,  náhradného voľna,
 19. efektívne využívanie a hospodárenie s finančnými prostriedkami školy pri organizovaní zastupovania a s tým súvisiacimi nárokmi zamestnancov a iných ekonomických činností na zverenom úseku,
 20. evidenciu tlačív na pedagogickú dokumentáciu a zabezpečuje ich dostatok,
 21. prípravu podkladov pre rokovanie pedagogickej rady, pracovných porád a ich vedenie,
 22. úroveň vedenia pedagogickej dokumentácie,
 23. zabezpečenie organizácie školy v prírode, školských výletov a exkurzií, plaveckého a lyžiarskeho kurzu, celoškolských podujatí, individuálnych triednych podujatí mimo školy,  koordináciu besied, súťaží a pod.,
 24. archiváciu všetkých písomnosti pedagogickej dokumentácie,
 25. odmeňovanie podriadených pracovníkov v zmysle spracovania písomných návrhov 
 26. včasné informovanie riaditeľky školy o všetkých závažných skutočnostiach, ktoré majú vplyv na výchovno-vzdelávaciu činnosť  na úseku, ktorý priamo riadi,
 27. využívanie kabinetných zbierok a ich pravidelné dopĺňanie na úseku, ktorý priamo riadi v súlade so schváleným rozpočtom školy,
 28. objektívne stanovisko k riešeniu prípadných sťažností, overuje ich opodstatnenosť, pripravuje podklady a návrhy na riešenie,
 29. spoluprácu s bezpečnostným technikom pri BOZP a OPP.

Zastupuje riaditeľku školy v prípade jej neprítomnosti v určených úlohách.                                                     

                                                              

Výchovná poradkyňa

Riaditeľka školy menuje výchovnú poradkyňu z radov pedagogických zamestnancov školy, pri tejto činnosti je priamo podriadená riaditeľke školy. Výchovná poradkyňa v prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Úzko spolupracuje s pedagogickými zamestnancami školy, odbornými zamestnancami poradenských zariadení. Plní  vyučovaciu povinnosť podľa rozvrhu, vtedy je priamo podriadená zástupkyni riaditeľky školy pre nižšie sekundárne vzdelávanie.

Výchovná poradkyňa zodpovedá najmä za:

 1. riešenie výchovných problémov žiakov,
 2. za spoluprácu s ÚPSVaR,
 3. kariérové poradenstvo žiakom a rodičom,
 4. za spoluprácu so strednými školami,
 5. pedagogicko-organizačné zabezpečenie aktivít kariérneho poradenstva na škole,
 6. kompletné a včasné spracovanie vecne príslušných štatistických výkazov,

Zabezpečuje a podieľa sa na poskytovaní výchovného poradenstva v oblasti výchovy vzdelávania podľa osobitného predpisu formou informačných, koordinačných, konzultačných, metodických a iných súvisiacich činností.

       Ďalšie činnosti výchovného poradcu:

 1. motivuje žiakov s problémami vo výchove, vzdelávaní a vývine osobnosti,
 2. informuje a pomáha žiakom a rodičom pri voľbe štúdia, povolania,
 3. robí prieskumy, prieskumové štúdie a vyhodnotenia,
 4. triednym učiteľom poskytuje sprostredkovanie pomoci pri práci so žiakmi,
 5. spolupracuje s odborníkmi pri poskytovaní poradenstva,
 6. zabezpečuje a podieľa sa na realizácii preventívnych aktivít,
 7. poskytuje odbornú, metodickú, konzultačnú a informačnú pomoc,
 8. na pedagogických radách informuje o výchovno–poradenských aktivitách

       a opatreniach,

 1. aktívne sa zúčastňuje na poradách, metodických stretnutiach, seminároch

  a školeniach.

Uskutočňuje konzultačné hodiny, ktoré slúžia na  poskytovanie poradenského a metodického servisu žiakom, rodičom ale aj kolegom. 

 

Pedagogickí zamestnanci školy

  1.      primárne vzdelávanie – I. stupeň 

 1.    nižšie sekundárne vzdelávanie – II. stupeň     
 2.    školský klub detí
 3.  

Organizačná štruktúra zamestnancov pedagogického útvaru

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogickí zamestnanci :

 1. učitelia využívajú na škole všetky práva, ktoré pre nich vyplývajú zo Zákonníka práce, Pracovného poriadku, Zákona o výkone práce vo verejnom záujme a ďalších právnych predpisov.
 2. plnia príkazy priameho nadriadeného,
 3. pri vyučovaní pracujú podľa schválených učebných osnov, tematických výchovno -vzdelávacích plánov, Školského vzdelávacieho programu, štandárd a učebníc,
 4. starostlivo sa pripravujú na vyučovacie hodiny,
 5. sú povinní byť v škole v čase určenom rozvrhom hodín, rozvrhom dozorov v čase určenom na pohotovosť na zastupovanie neprítomných učiteľov, v čase porád, akcií a schôdzí zvolaných   riaditeľkou školy,
 6. vykonávajú dozor nad žiakmi podľa plánu dozorov, dbajú na poriadok a disciplínu,
 7. sú povinní na príkaz priamych nadriadených zastupovať prechodne neprítomných zamestnancov,
 8. podporujú rozvoj záujmovej mimoškolskej činnosti žiakov,
 9. všímajú si zdravotný stav žiakov, učia ich osobnej hygiene, správnej výžive, kultúre stravovania, šetrnému zaobchádzaniu so školským majetkom,
 10. učia žiakov zachovávať pravidlá bezpečnosti práce, dopravnej výchovy, ochrany životného prostredia, požiarnej a civilnej obrany,
 11. majú zákaz používať všetky formy telesných trestov a sankcií vo výchove a vzdelávaní,
 12. zabezpečujú ochranu práv dieťaťa, ktoré sú zabezpečené v Dohovore o právach dieťaťa,
 13. využívajú fond pracovnej doby na plnenie pracovných úloh,
 14. upozornia ihneď svojho nadriadeného na nesprávnosť príkazu, môžu odmietnuť jeho vykonanie, ak je jeho splnenie trestné alebo sa prieči zákonu a túto skutočnosť ihneď oznámia vyššiemu nadriadenému,
 15. predvídanú neprítomnosť hlásia včas, aby bolo možné zabezpečiť zastupovanie.   

   

 Triedni učitelia :

Triedni učitelia majú vedúcu úlohu v morálnej a estetickej výchove žiakov svojej triedy, na začiatku školského roka premyslia na základe podmienok triedneho kolektívu a výchovných potrieb výchovný plán, podľa ktorého uskutočňujú sústavnú výchovnú prácu so žiakmi svojej triedy – triednické hodiny,

 1. koordinujú v triede všetku výchovnú činnosť a tiež aj mimoškolskú činnosť a dbajú, aby sa v nej uplatňovala zásada dobrovoľnosti, iniciatívy a samostatnosti, spolupracujú s výchovným poradcom školy a vedú žiakov k správnej voľbe povolania,
 2. sledujú správanie a prospech žiakov vo svojej triede a starajú sa o dodržiavanie školského poriadku, dohliadajú na stav a distribúciu učebníc, zariadenia, učebných pomôcok, na zovňajšok žiakov a vykonávajú opatrenia na odstránenie nedostatkov, 
 3. osobitnú pozornosť venujú žiakom talentovaným, žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakom zaostávajúcim,
 4. závažnejšie problémy disciplíny, prospechu a dochádzky riešia s výchovným poradcom, zástupcom riaditeľa školy a riaditeľom školy, pomáhajú triednemu dôverníkovi alebo výboru ZR pri uskutočňovaní triednych schôdzok, ktoré zároveň využívajú pre spoluprácu s rodičmi, v priebehu roka sa zoznámia a rokujú s rodičmi svojich žiakov, žiakov so zlým správaním, dochádzkou a sociálnou starostlivosťou, zhoršenie prospechu alebo správania oznamujú rodičom prostredníctvom žiackej knižky, na triednych schôdzach RR, listom, osobným pozvaním do školy, v prípade potreby sú povinní oboznámiť sa s rodinným prostredím a pod.,
 5. triedni učitelia uvoľňujú žiaka z vyučovania na jeden deň, triedni učitelia môžu uskutočňovať rozsadzovanie žiakov z hľadiska pedagogických a zdravotných potrieb triedneho kolektívu, zabezpečia vo svojej triede zasadací poriadok, vedú triednu agendu – triednu knihu, triedny výkaz, poskytujú riaditeľovi školy podľa potreby písomné podklady o triede, kontrolujú zápisy v triednej knihe za predchádzajúci týždeň a nedostatky ihneď  odstránia ,
 6. triedni učitelia zodpovedajú za vzhľad učebne a jej inventár, na začiatku školského roka prevezmú učebňu a jej zariadenie, vzniknuté škody, chyby, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie žiakov ihneď hlásia
 7. triednické hodiny sa uskutočňujú 1x za dva týždenne.

    V prípade akcie mimo školy je triedny učiteľ povinný uviesť deň, hodinu a názov akcie

     v ŽK. Zapíše sa do triednej knihy – časť POZNÁMKY (deň, čas od – do, názov akcie)  

 

 

 

Vychovávatelia ŠKD:

 1. vychovávatelia v ŠKD využívajú na škole všetky práva, ktoré pre ne vyplývajú zo Zákonníka práce, Pracovného poriadku , Zákona o výkone práce vo verejnom záujme a ďalších právnych predpisov,
 2. zabezpečujú výchovu zverených detí v čase mimo vyučovania,
 3. zodpovedajú za úroveň a výsledky výchovno–vzdelávacej práce vo svojom oddelení,
 4. sledujú správanie detí v oddelení, spolupracujú s príslušnými učiteľmi a podľa ich požiadaviek môžu zabezpečovať prípravu detí na vyučovanie,
 5. na priamu prácu s deťmi sa pravidelne pripravujú,
 6. vedú príslušnú pedagogickú dokumentáciu v oddeleniach,
 7. vypracovávajú  plány výchovnej činnosti,
 8. zodpovedajú za všetok inventár v príslušnom oddelení,
 9. učia deti vytvárať si správne návyky spoločenského správania, návyky potrebné pri osobnej hygiene a pri udržiavaní čistoty a poriadku v miestnosti i v okolí školy,
 10. vykonávajú dozor nad deťmi pri spontánnych činnostiach, pri stravovaní detí zaradených do ŠKD ich  učia kultúrne stolovať,
 11. zúčastňujú sa so svojím oddelením na ďalších plánovaných akciách i mimo školy,
 12. vychovávateľky ŠKD dbajú, aby sa deti nezdržiavali v priestoroch, ktoré nie sú určené na činnosť ŠKD,
 13. podľa pokynov riaditeľky školy vykonávajú i ďalšie práce, ktoré zabezpečujú plynulú činnosť ŠKD.

 

Vedúci MZ a PK : 

 1. plánovite riadia a kontrolujú prácu členov metodického orgánu v rámci zverených predmetov,
 2. odpovedajú za dodržiavanie pracovnej disciplíny, ako i odbornej stránky vyučovania v rámci zverených predmetov,
 3. zabezpečujú koordináciu VVP medzi primárnym vzdelávaním a nižším stredným vzdelávaním, ako aj medzipredmetové vzťahy, koordinujú prácu s talentovanými žiakmi z daných predmetov,
 4. prijímajú účinné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov vo výchovno-vyučovacom procese, ako i v pracovnej disciplíne a návrhy riešení predkladajú zástupcovi alebo riaditeľke školy,
 5. v rámci hospitácií vykonávajú kontrolno-metodickú činnosť, s poznatkami z rozborov oboznamujú  vedenie školy,
 6. spolu s členmi MZ a PK vypracúvajú plány na nastávajúci školský rok,
 7. pripravujú vstupné, výstupné a povinné kontrolné písomné práce,
 8. poznatky takto získané zovšeobecňujú na zasadnutiach MZ, PK, pedagogických radách,
 9. sú ustanovení riaditeľom školy a z funkcie môžu byť odvolaní aj v priebehu školského roka,
 10. rozhodujú o materiálnom a technickom zabezpečení vyučovania daného predmetu, o budovaní odborných učební, na základe ich pripomienok vedenie zabezpečuje požadované prostriedky,
 11. sú v kontakte s metodikom MCP svojich predmetov, v prípade nutnosti pretransformujú návrhy a pokyny na podmienky školy, sledujú všetky informácie, ktoré by mohli pomôcť k skvalitňovaniu vyučovania,
 12. sú prítomní ako prísediaci na opravných, komisionálnych skúškach z daných predmetov,
 13. podieľajú sa na vypracovaní kritérií pre výšku osobných príplatkov.

 

 

 1. Hospodársko-správny úsek

 

Organizačná štruktúra zamestnancov hospodársko-správneho úseku:

 

                                                 R i a d i t e ľ k a    š k o l y

                                                    ↓           ↓                           ↓

           
 
   
    Textové pole: Školník
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

Vedie účtovnú agendu školy, spracováva účtovné závierky, sleduje priebežné čerpanie rozpočtu, zabezpečuje styk s peňažnými ústavmi, riadnu evidenciu faktúr.

Je priamo riadená  riaditeľkou školy a zodpovedá za:

 1. zabezpečuje styk s verejnosťou,
 2. zabezpečuje riadnu evidenciu faktúr,
 3. plní ďalšie úlohy podľa pokynov riaditeľky školy,
 4. vedie pokladničnú knihu školy a dokumentuje všetky pokladničné operácie
 5. evidenciu a správnu vecnosť cestovných príkazov a vyplácanie náhrad pri pracovných cestách,
 6. vypracovanie podkladov  k rozpočtu na kalendárny rok,
 7. dodržiavanie rozpočtových pravidiel a predpisov o finančnom hospodárení,
 8. vypracovanie návrhu rozpočtových opatrení v zmysle schváleného rozpočtu,
 9. vypracúva podklady k spracovaniu ročného rozpočtu školy a ročného plánu na neinvestičné a investičné práce, rekonštrukcie,
 10. vypracováva celkový rozpočet ročných výdavkov na údržbu,
 11. vykonáva dozor nad dodržiavaním rozpočtových pravidiel a predpisov o finančnom hospodárení a vypracováva návrh opatrení na zabezpečenie splnenia úloh rozpočtu,
 12. vypracovanie a vecnú správnosť interných smerníc ekonomického charakteru a ich predloženie riaditeľke školy na schválenie,
 13. vypracovanie podkladov pre hospodárske zmluvy,
 14. vedenie účtovníctva a jeho mesačné uzávierky,
 15. vedie všetku účtovnú evidenciu t. j. celkovú účtovnú agendu školy a pripravuje vstupné materiály pre účtovný program so súčasnou kontrolou údajov z dosiahnutých výsledkov v bežnom mesiaci,
 16. odsúhlasuje komplexne syntetické účty súvisiace s účtovaním výdavkovej a príjmovej časti rozpočtu,
 17. zodpovedá za konečné výsledky vo výdavkovej a príjmovej časti rozpočtu pre údaje výkazníctva za sledované obdobie,
 18. kontroluje náležitosti účtovných dokladov po formálnej stránke,
 19. vecnú správnosť vybraných faktúr a ich uhrádzanie v termíne splatnosti,
 20. evidenciu a správnu vecnosť účtovných dokladov,
 21. vlastnoručným podpisom potvrdzuje, že formálna stránka predložených  účtovných a hospodárskych dispozícií bola prekontrolovaná, či sú pri faktúrach doložené objednávky, dodacie listy, hospodárske zmluvy, vyznačený nákup DHM a učebných pomôcok, či bol dodržiavaný zákon o verejnom obstarávaní,

a štvrťročne predkladá zriaďovateľovi výkazy príjmov a výdavkov, rozbory hospodárenia za sledované obdobie a ostatné legislatívou určené finančné výkazy,

 1. za vedenie knihy faktúr,
 2. za včasné vystavenie všetkých platových príkazov (opečiatkovanie, obstaranie podpisov osôb),
 3. pravidelné odpisovanie hodnoty majetku podľa VZN mesta,
 4. spoluprácu s finančným oddelením Mesta Nitry,
 5. bezpečnosť informačného systému, ktorý využíva,
 6. správne vedenie a archiváciu písomností súvisiacich s ekonomickou činnosťou školy,
 7. kompletné a včasné spracovanie vecne príslušných štatistických výkazov,
 8. vypracovanie podkladov a dodržiavanie platnej legislatívy, VZN mesta a vnútorných smerníc  pre verejné obstarávanie tovarov a služieb,
 9. inventarizáciu majetku školy,
 10. zabezpečuje inventarizáciu podľa zákona o inventarizácií  hospodárskych prostriedkov,
 11. zodpovedá za vedenie ústredného inventára školy a za čiastkové inventáre vedúcich kabinetov,
 12. podľa návrhov čiastkových inventarizačných  komisií uskutočňuje vyraďovanie DHM z účtovnej evidencie,
 13. spolupracuje s komisiami,
 14. spolupracuje pri vypracovaní projektov,
 15. spolupracuje pri agende BOZP a PO,
 16. zabezpečovanie ekonomiky práce,
 17. samostatné zabezpečovanie rozpočtovania alebo financovania,
 18. spracúvanie návrhov cenových ponúk

Referentka pre PAM

zabezpečuje personalistiku školy, vedie spisovú agendu zamestnancov školy, zabezpečuje mzdovú agendu zamestnancov, spolupracuje s dotknutými orgánmi (úrad práce, sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, daňový úrad a pod.), zabezpečuje archiváciu mzdových a personálnych dokladov, samostatné zabezpečovanie ekonomiky práce.

Je priamo riadená  riaditeľkou školy a zabezpečuje:

 1. personálnu politiku v priamom prepojení  na problematiku odmeňovania,
 2. vedie pracovno-právnu a personálnu agendu zamestnancov školy (pracovné zmluvy, zaraďovanie zamestnancov do platových tried a stupňov, platové dekréty, platové postupy, osobné spisy pracovníkov, písomné vypracovanie platových dekrétov podľa platných mzdových predpisov a interných smerníc),
 3. kompletnú a správnu likvidáciu miezd a ostatných finančných nárokov vyplývajúcich z pracovného pomeru všetkých zamestnancov, (pripravuje mesačné zmeny pre likvidáciu miezd, kontroluje výplatné lístky, vybavuje prihlášky a odhlášky do sociálnej a zdravotnej poisťovne pre novo nastupujúcich   a odchádzajúcich zamestnancov),
 4. evidenciu čerpania dovolenky na zotavenie všetkých zamestnancov,
 5. evidenciu dochádzky, LV, OČR a iných prekážok v práci prevádzkovými zamestnancami,
 6. spolupracuje s daňovým úradom, úradom práce, sociálnou a zdravotnou poisťovňou, vedie a archivuje mzdové listy pracovníkov,
 7. pripravuje a vypracováva plán dovoleniek,
 8. vedie evidenčné listy o dobe zamestnania zárobku a podľa potreby ich odovzdáva sociálnej poisťovni,
 9. študuje a vzdeláva sa v oblasti nových mzdových, pracovno-právnych, daňových  a poistných predpisov,
 10. zabezpečuje, aby daňové vyhlásenia pracovníkov boli včasné a aktuálne, priznáva a zastavuje vyplácanie daňového bonusu na deti a daňových úľav, zodpovedá za správnosť zrážok zo mzdy, vykonáva ročné zúčtovanie dane,
 11. zodpovedá za úplnosť a správnosť dokladov pre DNP,
 12. zabezpečuje vydávanie potvrdení zamestnancom na požiadanie,
 13. zabezpečuje vydávanie potvrdení pri ukončení zamestnania (obsahujúce údaje o zamestnaní, záväzkov pracovníkov voči organizácii, vykonávaných zrážok zamestnancov),
 14. zodpovedá za riadne vedenie mzdovej a personálnej agendy a podkladov súvisiacich so mzdovou agendou v súvislosti s platnými predpismi,
 15. správne vedenie mzdovej a personálnej agendy  a ich archiváciu,
 16. ochranu osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a zákona o výkone práce vo verejnom záujme a je zodpovednou osobou na základe zákona o ochrane osobných údajov,
 17. evidovanie úloh, príkazov uložených riaditeľkou školy, kontrolu, ich plnenia,
 18. kompletné a včasné spracovanie vecne príslušných štatistických výkazov,
 19. evidovanie úloh, príkazov uložených riaditeľom, kontrola, ich plnenia,
 20. archív – registratúru školy, archivuje personálnu a mzdovú agendu podľa príslušného predpisu,
 21. vypracováva a odosiela mesačné výkazy do SP, ZP, posiela mesačne oznámenia na DÚ, po skončení roka vypracuje a posila ročné hlásenie na DÚ.    

 

Administratívna pracovníčka

Zabezpečuje styk s peňažnými ústavmi, zabezpečuje úhradu faktúr a ich riadnu evidenciu, vykonáva inventarizáciu majetku školy, pripravuje podklady na účtovné spracovanie, zabezpečuje archiváciu a skartáciu písomností, vedie evidenciu tlačív

Je priamo riadená  riaditeľkou školy a zodpovedá za:

 1. vedie registratúru školy,
 2. vykonáva inventarizáciu majetku školy,
 3. pripravuje podklady na účtovné spracovanie,
 4. zodpovedá za spisovú službu,
 5. zabezpečuje archiváciu a skartáciu písomností,
 6. vedie evidenciu tlačív,
 7. zabezpečuje styk s verejnosťou,
 8. za vyhotovenie objednávok školy,
 9.  zabezpečuje úhrady faktúr a ich riadnu evidenciu,
 10. spracúva návrhy cenových ponúk.
 11.  riadi a kontroluje prácu upratovačiek,
 12. o zabezpečenie čistiacich prostriedkov a ich výdaj upratovačkám,
 13. zodpovedá za vedenie pokladne školy,
 14. vedie evidenciu a správnu vecnosť cestovných príkazov a vyplácanie náhrad pri pracovných cestách,
 15. evidenciu a vyplácanie dopravného v zmysle platnej legislatívy,
 16. prijímanie, rozdeľovanie a odosielanie pošty podľa registratúrneho plánu a vecnej príslušnosti jednotlivým zamestnancom,
 17. vyhotovuje korešpondencie  riaditeľa a vedúcich pracovníkov jednotlivých oddelení  s inými inštitúciami,
 18. zabezpečuje prijímanie  poštových zásielok a odnášku zásielok na poštu,
 19. vecnú správnosť vybraných faktúr a ich uhrádzanie v termíne splatnosti,
 20. vypracovanie podkladov  k rozpočtu na kalendárny rok
 21. plní ďalšie úlohy podľa pokynov riaditeľky školy.

 

Školník

Zabezpečuje prevádzku školy podľa pokynov riaditeľa školy, vykonáva drobné údržbárske práce, sleduje spotrebu energií, kontroluje, aby po skončení vyučovania sa  v priestoroch školy nezdržovali nepovolané osoby. Pri odchode (večer)z pracoviska je  zodpovedný za uzamknutie priestorov.

 

Upratovačky

Upratujú určené priestory každý deň, hlásia zistené závady školníkovi. Pri  odchode z pracoviska sú zodpovedné za uzamknutie priestorov školy, ktoré upratujú. Riadia sa pokynmi  administratívnej pracovníčky.  

Vedúca školskej jedálne

Je priamo riadená riaditeľkou školy a zodpovedá za:

 1. prevádzku a plynulý chod školskej jedálne,
 2.  za prípravu jedál,
 3. za zostavovanie jedálneho lístka,
 4. za správne hospodárenie a včasné vedenie účtovnej agendy,
 5. zodpovedá za kvalitu práce kuchárok,
 6. uskutočňuje objednávky čistiacich a dezinfekčných prostriedkov na zabezpečenie nevyhnutnej údržby, čistoty a hygieny priestorov zariadenia školského stravovania a nákupy ďalších materiálnych potrieb nevyhnutných pre zabezpečenie prevádzky zariadenia.

 

Hlavná kuchárka zabezpečuje:

 1. výrobu jedál,
 2. zodpovedá za správne technologické postupy
 3. zodpovedá za ich chuť a zdravotnú nezávadnosť   

 

Pracovníčky v prevádzke pomáhajú:

 1.  pri príprave doplnkových jedál,
 2. vykonávajú umývanie riadu
 3.  zodpovedajú za jeho čistotu kuchyne a je vybavenia,  jedálne, skladových priestorov,
 4. pomáhajú pri výdaji jedál.

 

 1.  Úsek BOZP a PO

 

Technik BOZP,PO – na základe zmluvy. Nie je zamestnancom školy.

Činnosť vykonáva dodávateľským spôsobom, zodpovedá najmä za:

 1. vypracovanie plánu revízií a kontrol v zmysle platnej legislatívy,
 2. vypracovanie poplachových a požiarnych smerníc a ich predloženie riaditeľovi školy na schválenie,
 3. pravidelné školenia zamestnancov z oblasti BOZP,
 4. kompletné a správne vedenie dokumentácie súvisiacej s BOZP na škole,
 5. bezpečnostné značenie v areáli školy,
 6. za prešetrovanie príčin registrovaných školských úrazov.

 

Zodpovedá za dodržiavanie platných predpisov v oblasti BOZP a PO  vykonáva školenia pracovníkov školy v oblasti BOZP a PO. Zodpovedá za správnosť vedenia dokumentácie ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.

 

 

                                                               Čl. 5

                                 Orgán školskej samosprávy a jeho pôsobnosť

Rada školy

 1. Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.
 2. Rada školy:
  1. uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy podľa osobitného predpisu,
  2. navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa,
  3. predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,
  4. vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam podľa osobitného zákona.
 3. Rada školy je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov rady. Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých členov rady. Zasadnutie rady školy je verejné, ak rada školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.
 4. Náklady na činnosť rady školy sa uhrádzajú z rozpočtu školy.
 5. Rada školy má 11 členov. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ. Funkčné obdobie rady školy je štyri roky.
 6. Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupcovia. Členmi rady školy sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov a jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.
 7. Členstvo v školskej rade zaniká:
  1. uplynutím funkčného obdobia,
  2. vzdaním sa členstva,
  3. ak vzniknú dôvody na zánik členstva podľa osobitného predpisu,
  4. ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov školy prestane byť zamestnancom školy,
  5. ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,
  6. odvolaním zvoleného člena,
  7. odvolaním člena, ktorý je zástupcom obecného zastupiteľstva alebo iného subjektu, ktorý ho do rady školy delegoval,
  8. obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
  9. smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
 8. Členstvo v rade školy sa pozastavuje dňom doručenia prihlášky člena alebo jemu blízkej osoby do výberového konania na funkciu riaditeľa školy, pričom členstvo sa pozastavuje až do skončenia výberového konania.

 

                                                                 Čl. 6

                                 Základné zásady činnosti a riadenia organizácie

V činnosti organizácie sa uplatňujú tieto zásady:

 1. zásada priamej nadriadenosti a podriadenosti medzi zamestnancom a vedúcim zamestnancom (nadriadeným), ktorá sa prejavuje vo vzťahu k určovaniu a ukladaniu pracovných úloh a kontrole ich plnenia,
 2. zásada odbornej a metodickej príslušnosti, ktorá sa uplatňuje prostredníctvom metodických a odborných pokynov, informácií a doporučení,
 3. zásada spolupráce jednotlivých úsekov školy pri zabezpečovaní činností a plnení úloh organizácie,
 4. zásada zmieru pri riešení sporov vzniknutých pri zabezpečovaní úloh organizácie, spory sa riešia predovšetkým dohodou, ak nedôjde k dohode, rozhoduje riaditeľ organizácie.

 

Základné organizačné a riadiace normy

Medzi  základné organizačné normy  a riadiace normy riaditeľa patria:

 1. organizačný poriadok,
 2. pracovný poriadok - základná pracovno-právna vnútroorganizačná norma zamestnancov školy a je záväzný pre zamestnávateľa a pre všetkých zamestnancov.
 3. podpisový poriadok - upravuje oprávnenia a povinnosti jednotlivých zamestnancov podpisovať písomnosti pochádzajúce z činnosti školy.
 4.  kolektívna zmluva vyššieho stupňa
 5. organizácia vyučovania a pedagogického útvaru v príslušnom školskom roku,
 6. rozvrh hodín, a týždenný plán  výchovnej činnosti
 7. plán vnútornej kontroly a hospitačnej činnosti
 8. pedagogická rada a pracovná porada
 9. uznesenia PR a opatrenia PP
 10. spisový a skartačný poriadok,
 11. registratúrny plán/poriadok - upravuje správu registratúry školy, spôsob vydávania, číslovania, evidencie a obehu spisových materiálov organizácie a spôsob skartácie spisových materiálov organizácie.

 

Organizačné normy riaditeľa školy

 1. riadiace normy so všeobecnou platnosťou (príkaz, rozhodnutie, úprava, smernica, metodický pokyn). Vnútroorganizačné smernice vydáva podľa potreby riaditeľ školy. Tieto upravujú zásadné otázky riadenia organizácie a aplikujú platné právne a iné normy na podmienky organizácie. Pokyny a pracovné príkazy vydáva riaditeľ školy a stanovujú opatrenia pre zabezpečenie zvlášť závažných a konkrétnych úloh.
 2. ďalšie akty riadenie s určenou obmedzenou pôsobnosťou, ktoré môžu vydávať po schválení riaditeľom aj ostatní vedúci zamestnanci.

 

Metódy riadiacej práce

 1. perspektívnosť a programovosť,
 2. analytická činnosť odborných pedagogických, ekonomických, administratívnych oblastí,
 3. neustále hodnotenie, prijímanie záverov do praxe,
 4. spracúvanie rozhodujúcich úloh aj tímovou prácou v spolupráci s odbornými orgánmi, komisiami alebo jednotlivcami,
 5. informovať ostatných zamestnancov na rokovaniach vnútri organizácie.

 

Odovzdávanie a preberanie funkcií

Odovzdávanie a preberanie funkcií sa vykonáva písomne v týchto prípadoch:

 1. ak ide o vedúcu funkciu,
 2. ak ide o funkciu s hmotnou zodpovednosťou,
 3. ak o tom rozhodne nadriadený zamestnanec.

 

Rozsah protokolu o odovzdávaní a prevzatí funkcie určí nadriadený zamestnanec. Pri prevzatí funkcie spojenej s hmotnou zodpovednosťou sa vykonáva mimoriadna fyzická aj dokladová inventúra. V prípade odovzdávania funkcie súvisiacej s preberaním utajovaných skutočností sa postupuje podľa osobitých predpisov (zákon NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov). 

 

Čl. 7

Záverečné ustanovenia

 1. Zamestnanci musia byť oboznámení s týmto organizačným poriadkom a aj s prípadnými zmenami alebo doplnkami organizačného poriadku. Za oboznámenie zamestnancov s organizačným poriadkom zodpovedá riaditeľ školy a vedúci zamestnanci príslušných úsekov.
 2. Súčasťou organizačného poriadku je organizačná schéma organizácie.
 3. Organizačný poriadok organizácie vydáva riaditeľ školy.

 

 

Čl. 8

Účinnosť

Tento organizačný poriadok  nadobúda účinnosť dňom 01. 02. 2012, a týmto dňom stráca účinnosť organizačný poriadok zo dňa 1.9. 2010.

 

 

 

 

V Nitre dňa 19.1.2012                                                             

 

 

                                                                                                    Mgr. Dana Rapavá

         riaditeľka školy

           

 

 

 

Prerokované a schválené na zasadnutí PR dňa 24.1.2012

 

Prerokované v Rade školy dňa 29.5.2012

Novinky

Kontakt

 • Základná škola,Cabajská 2, Nitra
  Cabajská 2, 949 01 Nitra
 • Riaditeľka školy
  Tel. kontakt:
  mobil: 0902738538
  E-mail: riaditelka@zscabajska.sk

  Zástupkyňa riaditeľky školy
  Tel. kontakt: 037/7720802
  mobil: 0911287133
  E-mail: zastupkyna@zscabajska.sk

  Zborovňa
  Tel. kontakt: 037/7720040

Fotogaléria